نمونه برگه بادی رئیس

این برگه را برای آزمایش نمونه برگه ها پوسته ایجاد کردم و در نهایت پاک می شود