امارگیر سایت
خانه / راهنمای تلفن / سازمان ها و نهادهای دولتی
نهاد
orginaization

سازمان ها و نهادهای دولتی

سازمان ها و نهادهای دولتی

لیست و نهادهای دولتی شهرستان سمیرم همراه با تلفن تماس و دورنگارست ادارا

 

برای جستجوی یک اداره کافی است شروع به تایپ کردن قسمتی از نام کنید .

همچنین می توانید تعداد اسامی قابل مشاهده در یک صفحه را تغییر دهید.

درصورتی که نام اداره یا نهادی در لیست نیست و تمایل دارید اضافه شو در بخش دیدگاه نام آن محل را ارسال فرمایید

نام اداره یا سازمانتلفن دورنگار
آموزش و پرورش۰۳۶۶۵۰۱۳-۱۵۵۳۶۶۷۰۲۱
آب وفاظلاب شهری۵۳۶۶۳۰۶۴-۵۳۶۶۷۰۰۲۵۳۶۶۴۰۶۴
آب فاظلاب روستائی۵۳۶۶۶۰۶۴-۵۳۶۶۵۳۰۳۵۳۶۶۶۰۶۴
اطلاعات۵۳۶۶۲۱۴۹-۵۳۶۶۲۱۳۶۵۳۶۶۲۱۴۹
اوقاف وامورخیریه۵۳۶۶۲۰۶۳۵۳۶۶۴۲۹۳
امور عشایر۵۳۶۶۰۸۶۷-۵۳۶۶۳۰۲۷۵۳۶۶۴۹۰۸
امورآب۵۳۶۶۰۱۶۶-۵۳۶۶۷۷۳۰۵۳۶۶۴۷۸۲
اسلحه ومهمات۵۳۶۶۴۶۰۹
اقتصاد و دارائی۵۳۶۶۲۱۸۷۵۳۶۶۲۱۸۶
بخشداری مرکزی۵۳۶۶۶۷۶۰
بخشداری پادنا۵۳۵۶۲۰۰۲۵۳۵۶۲۰۰۱
بخشداری وردشت۵۳۵۸۰۱۰۱۵۳۵۸۰۱۰۰
بخشداری دناکوه۵۳۵۶۰۳۷۰۵۳۵۶۰۳۷۰
بنیاد مسکن۵۳۶۶۲۰۷۶۵۳۶۶۲۰۷۵
برق۵۳۶۶۵۱۸۰-۵۳۶۶۲۱۲۲۵۳۶۶۶۰۵۷
بازرگانی۵۳۶۶۲۰۸۶۵۳۶۶۴۰۶۹
بنیاد شهید وامور ایثارگران۵۳۶۶۲۱۸۱۵۳۶۶۲۱۸۳
بهزیستی۵۳۶۶۲۰۶۲-۵۳۶۶۲۰۶۱۵۳۶۶۴۰۹۵
بانک ملی۵۳۶۶۲۱۶۷-۵۳۶۶۶۱۰۵۵۳۶۶۲۱۶۶
بانک ملت۵۳۶۶۷۸۸۰۵۳۶۶۲۱۸۰
بانک مسکن۵۳۶۶۶۷۸۸-۵۳۶۶۳۰۶۰۵۳۶۶۳۰۶۰
بانک سپه۵۳۶۶۳۰۲۸-۵۳۶۶۲۱۶۸۵۳۶۶۳۰۲۹
بانک کشاورزی۵۹۹۵-۲۱۷۲-۲۱۷۱۵۳۶۶۲۱۷۳
بانک تجارت۵۳۶۶۴۰۷۸-۵۳۶۶۵۳۶۶۵۳۶۶۶۹۵۰
بانک رفاه کارگران۵۰۶۰-۲۱۷۸-۵۲۶۰۵۳۶۶۵۲۶۰
بانک صادرات۵۳۶۶۲۱۷۴-۵۳۶۶۲۰۷۴۵۳۶۶۸۹۶۰
بانک کشاورزی مهرگرد۵۳۵۸۲۰۲۰-۲۱۵۳۵۸۲۰۲۱
بانک کشاورزی بیده۵۳۵۶۰۴۰۲۵۳۵۶۰۰۸۰
پست۵۳۶۶۰۳۹۱-۵۳۶۶۲۱۹۱۵۳۶۶۲۱۹۱
پست بانک۵۳۶۶۶۵۶۴۵۳۶۶۶۵۶۴
تربیت بدنی۵۳۶۶۵۹۲۴-۵۳۶۶۷۸۶۵۵۳۶۶۵۹۲۵
تامین اجتماعی۵۳۶۶۳۳۰۰۵۳۶۶۲۰۳۰
تعاون روستائی۵۳۶۶۵۰۶۵-۵۳۶۶۵۰۶۴۵۳۶۶۵۰۶۸
تعاون کار ورفاه اجتماعی۵۳۶۶۴۰۲۰۵۳۶۶۶۰۲۰
تبلیغات اسلامی۵۳۶۶۰۷۲۰۵۳۶۶۰۷۲۰
ثبت احوال۵۳۶۶۵۰۴۰۵۳۶۶۵۰۳۹
ثبت اسناد۵۳۶۶۵۰۵۱-۵۳۶۶۲۰۳۸۵۳۶۶۲۲۰۰
جمعیت حلال احمر۵۳۶۶۸۰۹۱-۵۳۶۶۶۴۲۰۵۳۶۶۲۰۵۷
جهاد کشاورزی۵۳۶۶۳۰۵۸-۵۳۶۶۵۳۰۰۵۳۶۶۳۰۴۰
حوزه علمیه۵۳۶۶۰۷۳۵۵۳۶۶۲۵۹۰
دانشگاه آزاد اسلامی۵۳۶۶۰۱۳۱-۵۳۶۶۰۱۳۰۵۳۶۶۹۰۵۰
دانشگاه پیام نور۵۳۶۶۶۴۱۴-۵۳۶۶۵۵۰۱۵۳۶۶۵۵۰۳
دفتر امام جمعه۵۳۶۶۱۸۶۹-۵۳۶۶۵۹۶۹۵۳۶۶۱۸۶۹
دفتر نماینده شهرستان۵۳۶۶۳۷۶۲
دفتر خبرصدا وسیما۵۳۶۶۷۸۹۸-۵۳۶۶۰۱۷۰۵۳۶۶۷۸۹۸
دادستان۵۳۶۶۵۷۷۰
دادگستری۵۳۶۶۵۷۶۰-۵۳۶۶۵۷۸۰۵۳۶۶۵۷۹۰
دامپزشکی۵۳۶۶۴۰۶۱-۵۳۶۶۲۱۶۰۵۳۶۶۲۱۶۰
راه وترابری۵۳۶۶۲۱۱۵۵۳۶۶۳۰۱۳
راهنمائی و رانندگی۵۳۶۶۵۷۰۰۵۳۶۶۵۷۰۰
سپاه پاسداران۵۳۶۶۷۸۵۱-۵۵۳۶۶۵۲۱۱
سهام عدالت۵۳۶۶۰۷۴۰۵۳۶۶۰۷۴۰
شهرداری سمیرم۵۳۶۶۵۸۰۰--۱۵۳۶۶۳۱۱۹
شهرداری ونک۵۳۶۰۰۱۴۴-۰۴۳۹۵۳۶۰۰۴۴۵
شهرداری کمه۵۳۵۶۲۰۰۵۵۳۵۶۲۰۰۴
شهرداری حنا۵۳۶۰۲۰۱۲-۲۰۱۱۵۳۶۰۲۰۱۲
شبکه بهداشت ودرمان۵۳۶۶۲۰۹۴-۵۳۶۶۰۲۶۱۵۳۶۶۰۲۶۵
شرکت نفت۵۳۶۶۲۱۲۷۵۳۶۶۶۹۹۱
شرکت گاز۵۳۶۶۵۰۶۳-۵۳۶۶۳۰۶۳۵۳۶۶۵۰۶۳
شورای شهرستان
شورای بخش مرکزی
شورای بخش پادنا
شورای بخش دنا کوه
شورای بخش وردشت
شورای اسلامی شهرونک
شورای اسلامی شهر کمه
شورای اسلامی شهر سمیرم
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
صندوق مهر امام رضا۵۳۶۶۰۳۱۳۵۳۶۶۰۳۱۳
غله وبازرگانی۵۳۶۶۲۰۴۴۵۳۶۶۲۰۴۴
فرهنگ وارشاد اسلامی۵۳۶۶۴۲۷۸۵۳۶۶۸۵۵۵
فنی وحرفه ای۵۳۶۶۰۱۸۱-۳۵۳۶۶۰۱۸۳۰
کمیته امداد سمیرم۵۳۶۶۱۱۹۳۵۳۶۶۸۸۰۸
کمیته امداد پادنا۵۳۵۶۰۲۱۰۵۳۵۶۰۲۱۰
کتابخانه عمومی۵۳۶۶۶۳۴۰۵۳۶۶۶۳۴۰
کانون فکری کودکان ونوجوانان۵۳۶۶۲۴۳۳
منابع طبیعی۵۳۶۶۰۳۶۰-۵۳۶۶۲۰۱۷۵۳۶۶۴۰۱۸
مخابرات۵۳۶۶۲۲۲۲-۵۳۶۶۳۰۰۰۵۳۶۶۵۴۰۰
میراث فرهنگی۵۳۶۶۰۷۷۰۵۳۶۶۰۷۷۰
محیط زیست۵۳۶۶۶۰۵۹
مجمع امور صنفی۵۳۶۶۴۰۵۹۵۳۶۶۴۰۵۹
نیروی انتظامی۵۳۶۶۲۱۱۱-۱۷۵۳۶۶۲۱۱۷
نظام صنفی کشاورزی۵۳۶۶۱۰۸۸
هواشناسی۵۳۶۶۰۳۵۰۵۳۶۶۶۴۹۹

برای جستجوی یک اداره کافی است شروع به تایپ کردن قسمتی از نام کنید .

همچنین می توانید تعداد اسامی قابل مشاهده در یک صفحه را تغییر دهید.

درصورتی که نام اداره یا نهادی در لیست نیست و تمایل دارید اضافه شو در بخش دیدگاه نام آن محل را ارسال فرمایید

برای جستجوی یک اداره کافی است شروع به تایپ کردن قسمتی از نام کنید .

همچنین می توانید تعداد اسامی قابل مشاهده در یک صفحه را تغییر دهید.

درصورتی که نام اداره یا نهادی در لیست نیست و تمایل دارید اضافه شو در بخش دیدگاه نام آن محل را ارسال فرمایید

برای جستجوی یک اداره کافی است شروع به تایپ کردن قسمتی از نام کنید .

همچنین می توانید تعداد اسامی قابل مشاهده در یک صفحه را تغییر دهید.

درصورتی که نام اداره یا نهادی در لیست نیست و تمایل دارید اضافه شو در بخش دیدگاه نام آن محل را ارسال فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *